• Grey Twitter Icon

© FatihGerçekcioğlu, 2023 Tüm hakları saklıdır. Eğitim Slaytlarını ve dokümanları sadece kaynak göstermek şartıyla kullanabilirsiniz. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

En son güncellendiği tarih: 21 Şub 2019

İBYS HAKKINDA

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
DAYANAK

Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir." hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.


İBYS HAKKINDA YAYINLANAN GENELGE https://ibys.csgb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz

HİZMET ALAN İŞVEREN NE YAPMALI?

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.


GÖREVLENDİRME YAPAN İŞVEREN NE YAPMALI?

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

BİREYSEL GÖREVLENDİRİLEN PROFESYONELLER NE YAPMALI?

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.


İBYS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VERİ SETİ

İçindekiler

1. Eğitim Veri Seti............................................................................................................................. 3

1.A. Veri İçeriği................................................................................................................................. 4

1. Eğitim Veri Seti

Sektörel Kapsam: Tüm sektörler

Tehlike Sınıfı Kapsam: Tüm tehlike sınıfları

Bildirim Yükümlülüğü Başlangıç: 01.06.2018

Bildirim İçin Son Tarih: Eğitim tarihi itibarı ile 30 gün içinde

Bildirim Periyodu: Her eğitim için

Açıklama

6331 sayılı İş Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinde: “İş İşveren,

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe

başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde

veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni

risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.” Hükmü

yer almaktadır.

İlgili hüküm doğrultusunda verilecek eğitimlerin asgari şartları Çalışanların İş Sağlığı ve

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Söz

konusu Yönetmelik çerçevesinde verilen eğitimlerin bilgileri asgari olarak Eğitim Veri

Setinde belirtilen şekli ile tutulmalı ve Bakanlığımıza bildirilmelidir.


BAKANLIK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN FİRMALAR İÇİN https://ibys.csgb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


15 görüntüleme